Difference between revisions of "The tiger, lion, and leopard genomes publicized"

From Oryzasativa.org
Line 1: Line 1:
<p>&nbsp;</p>
+
<h1 class="article-heading" style="margin: 0px 0px 20px; padding: 0px; font-size: 28.799999237060547px; font-weight: normal; color: rgb(34, 34, 34); line-height: 1.173; font-family: arial, helvetica, 'MS Pゴシック', 'MS ゴシック', Osaka, 'MS PGothic', sans-serif;">The tiger genome and comparative analysis with lion and snow leopard genomes</h1>
+
 
<ul class="authors citation-authors" style="margin: 0px 0px 10px; padding: 0px; font-weight: bold; color: rgb(51, 51, 51); font-family: arial, helvetica, 'MS Pゴシック', 'MS ゴシック', Osaka, 'MS PGothic', sans-serif; font-size: 14.399999618530273px; line-height: 23.912500381469727px;">
+
The tiger genome and comparative analysis with lion and snow leopard genomes
    <li class="vcard" style="margin: 0px; padding: 0px; list-style: none; display: inline;"><a href="http://www.nature.com/ncomms/2013/130917/ncomms3433/full/ncomms3433.html#auth-1" class="name" style="color: rgb(92, 121, 150); text-decoration: none;"><span class="fn">Yun Sung Cho</span></a><span class="comma">,</span></li>
+
 
    <li class="vcard" style="margin: 0px; padding: 0px; list-style: none; display: inline;"><a href="http://www.nature.com/ncomms/2013/130917/ncomms3433/full/ncomms3433.html#auth-2" class="name" style="color: rgb(92, 121, 150); text-decoration: none;"><span class="fn">Li Hu</span></a><span class="comma">,</span></li>
+
Yun Sung Cho, Li Hu, Haolong Hou, Hang Lee, Jiaohui Xu, Soowhan Kwon, Sukhun Oh, Hak-Min Kim, Sungwoong Jho, Sangsoo Kim, Young-Ah Shin, Byung Chul Kim, Hyunmin Kim, Chang-uk Kim, Shu-Jin Luo, Warren E. Johnson, Klaus-Peter Koepfli, Anne Schmidt-Küntzel, Jason A. Turner, Laurie Marker, Cindy Harper, Susan M. Miller, Wilhelm Jacobs, Laura D. Bertola, Tae Hyung Kim, Sunghoon Lee, Qian Zhou, Hyun-Ju Jung, Xiao Xu, Priyvrat Gadhvi, Pengwei Xu, Yingqi Xiong, Yadan Luo, Shengkai Pan, Caiyun Gou, Xiuhui Chu, Jilin Zhang, Sanyang Liu, Jing He, Ying Chen, Linfeng Yang, Yulan Yang, Jiaju He, Sha Liu, Junyi Wang, Chul Hong Kim, Hwanjong Kwak, Jong-Soo Kim, Seungwoo Hwang, Junsu Ko, Chang-Bae Kim, Sangtae Kim, Damdin Bayarlkhagva, Woon Kee Paek, Seong-Jin Kim, Stephen J. O’Brien, Jun Wang & [[Jong Bhak]]
    <li class="vcard" style="margin: 0px; padding: 0px; list-style: none; display: inline;"><a href="http://www.nature.com/ncomms/2013/130917/ncomms3433/full/ncomms3433.html#auth-3" class="name" style="color: rgb(92, 121, 150); text-decoration: none;"><span class="fn">Haolong Hou</span></a><span class="comma">,</span></li>
+
AffiliationsContributionsCorresponding authors
    <li class="vcard" style="margin: 0px; padding: 0px; list-style: none; display: inline;"><a href="http://www.nature.com/ncomms/2013/130917/ncomms3433/full/ncomms3433.html#auth-4" class="name" style="color: rgb(92, 121, 150); text-decoration: none;"><span class="fn">Hang Lee</span></a><span class="comma">,</span></li>
+
Nature Communications 4, Article number: 2433 doi:10.1038/ncomms3433
    <li class="vcard" style="margin: 0px; padding: 0px; list-style: none; display: inline;"><a href="http://www.nature.com/ncomms/2013/130917/ncomms3433/full/ncomms3433.html#auth-5" class="name" style="color: rgb(92, 121, 150); text-decoration: none;"><span class="fn">Jiaohui Xu</span></a><span class="comma">,</span></li>
+
Received 02 May 2013 Accepted 13 August 2013 Published 17 September 2013
    <li class="vcard" style="margin: 0px; padding: 0px; list-style: none; display: inline;"><a href="http://www.nature.com/ncomms/2013/130917/ncomms3433/full/ncomms3433.html#auth-6" class="name" style="color: rgb(92, 121, 150); text-decoration: none;"><span class="fn">Soowhan Kwon</span></a><span class="comma">,</span></li>
 
    <li class="vcard" style="margin: 0px; padding: 0px; list-style: none; display: inline;"><a href="http://www.nature.com/ncomms/2013/130917/ncomms3433/full/ncomms3433.html#auth-7" class="name" style="color: rgb(92, 121, 150); text-decoration: none;"><span class="fn">Sukhun Oh</span></a><span class="comma">,</span></li>
 
    <li class="vcard" style="margin: 0px; padding: 0px; list-style: none; display: inline;"><a href="http://www.nature.com/ncomms/2013/130917/ncomms3433/full/ncomms3433.html#auth-8" class="name" style="color: rgb(92, 121, 150); text-decoration: none;"><span class="fn">Hak-Min Kim</span></a><span class="comma">,</span></li>
 
    <li class="vcard" style="margin: 0px; padding: 0px; list-style: none; display: inline;"><a href="http://www.nature.com/ncomms/2013/130917/ncomms3433/full/ncomms3433.html#auth-9" class="name" style="color: rgb(92, 121, 150); text-decoration: none;"><span class="fn">Sungwoong Jho</span></a><span class="comma">,</span></li>
 
    <li class="vcard" style="margin: 0px; padding: 0px; list-style: none; display: inline;"><a href="http://www.nature.com/ncomms/2013/130917/ncomms3433/full/ncomms3433.html#auth-10" class="name" style="color: rgb(92, 121, 150); text-decoration: none;"><span class="fn">Sangsoo Kim</span></a><span class="comma">,</span></li>
 
    <li class="vcard" style="margin: 0px; padding: 0px; list-style: none; display: inline;"><a href="http://www.nature.com/ncomms/2013/130917/ncomms3433/full/ncomms3433.html#auth-11" class="name" style="color: rgb(92, 121, 150); text-decoration: none;"><span class="fn">Young-Ah Shin</span></a><span class="comma">,</span></li>
 
    <li class="vcard" style="margin: 0px; padding: 0px; list-style: none; display: inline;"><a href="http://www.nature.com/ncomms/2013/130917/ncomms3433/full/ncomms3433.html#auth-12" class="name" style="color: rgb(92, 121, 150); text-decoration: none;"><span class="fn">Byung Chul Kim</span></a><span class="comma">,</span></li>
 
    <li class="vcard" style="margin: 0px; padding: 0px; list-style: none; display: inline;"><a href="http://www.nature.com/ncomms/2013/130917/ncomms3433/full/ncomms3433.html#auth-13" class="name" style="color: rgb(92, 121, 150); text-decoration: none;"><span class="fn">Hyunmin Kim</span></a><span class="comma">,</span></li>
 
    <li class="vcard" style="margin: 0px; padding: 0px; list-style: none; display: inline;"><a href="http://www.nature.com/ncomms/2013/130917/ncomms3433/full/ncomms3433.html#auth-14" class="name" style="color: rgb(92, 121, 150); text-decoration: none;"><span class="fn">Chang-uk Kim</span></a><span class="comma">,</span></li>
 
    <li class="vcard" style="margin: 0px; padding: 0px; list-style: none; display: inline;"><a href="http://www.nature.com/ncomms/2013/130917/ncomms3433/full/ncomms3433.html#auth-15" class="name" style="color: rgb(92, 121, 150); text-decoration: none;"><span class="fn">Shu-Jin Luo</span></a><span class="comma">,</span></li>
 
    <li class="vcard" style="margin: 0px; padding: 0px; list-style: none; display: inline;"><a href="http://www.nature.com/ncomms/2013/130917/ncomms3433/full/ncomms3433.html#auth-16" class="name" style="color: rgb(92, 121, 150); text-decoration: none;"><span class="fn">Warren E. Johnson</span></a><span class="comma">,</span></li>
 
    <li class="vcard" style="margin: 0px; padding: 0px; list-style: none; display: inline;"><a href="http://www.nature.com/ncomms/2013/130917/ncomms3433/full/ncomms3433.html#auth-17" class="name" style="color: rgb(92, 121, 150); text-decoration: none;"><span class="fn">Klaus-Peter Koepfli</span></a><span class="comma">,</span></li>
 
    <li class="vcard" style="margin: 0px; padding: 0px; list-style: none; display: inline;"><a href="http://www.nature.com/ncomms/2013/130917/ncomms3433/full/ncomms3433.html#auth-18" class="name" style="color: rgb(92, 121, 150); text-decoration: none;"><span class="fn">Anne Schmidt-K&uuml;ntzel</span></a><span class="comma">,</span></li>
 
    <li class="vcard" style="margin: 0px; padding: 0px; list-style: none; display: inline;"><a href="http://www.nature.com/ncomms/2013/130917/ncomms3433/full/ncomms3433.html#auth-19" class="name" style="color: rgb(92, 121, 150); text-decoration: none;"><span class="fn">Jason A. Turner</span></a><span class="comma">,</span></li>
 
    <li class="vcard" style="margin: 0px; padding: 0px; list-style: none; display: inline;"><a href="http://www.nature.com/ncomms/2013/130917/ncomms3433/full/ncomms3433.html#auth-20" class="name" style="color: rgb(92, 121, 150); text-decoration: none;"><span class="fn">Laurie Marker</span></a><span class="comma" style="display: inline;">,</span></li>
 
    <li class="vcard" style="margin: 0px; padding: 0px; list-style: none; display: inline;"><a href="http://www.nature.com/ncomms/2013/130917/ncomms3433/full/ncomms3433.html#auth-21" class="name" style="color: rgb(92, 121, 150); text-decoration: none;"><span class="fn">Cindy Harper</span></a><span class="comma">,</span></li>
 
    <li class="vcard" style="margin: 0px; padding: 0px; list-style: none; display: inline;"><a href="http://www.nature.com/ncomms/2013/130917/ncomms3433/full/ncomms3433.html#auth-22" class="name" style="color: rgb(92, 121, 150); text-decoration: none;"><span class="fn">Susan M. Miller</span></a><span class="comma">,</span></li>
 
    <li class="vcard" style="margin: 0px; padding: 0px; list-style: none; display: inline;"><a href="http://www.nature.com/ncomms/2013/130917/ncomms3433/full/ncomms3433.html#auth-23" class="name" style="color: rgb(92, 121, 150); text-decoration: none;"><span class="fn">Wilhelm Jacobs</span></a><span class="comma">,</span></li>
 
    <li class="vcard" style="margin: 0px; padding: 0px; list-style: none; display: inline;"><a href="http://www.nature.com/ncomms/2013/130917/ncomms3433/full/ncomms3433.html#auth-24" class="name" style="color: rgb(92, 121, 150); text-decoration: none;"><span class="fn">Laura D. Bertola</span></a><span class="comma">,</span></li>
 
    <li class="vcard" style="margin: 0px; padding: 0px; list-style: none; display: inline;"><a href="http://www.nature.com/ncomms/2013/130917/ncomms3433/full/ncomms3433.html#auth-25" class="name" style="color: rgb(92, 121, 150); text-decoration: none;"><span class="fn">Tae Hyung Kim</span></a><span class="comma">,</span></li>
 
    <li class="vcard" style="margin: 0px; padding: 0px; list-style: none; display: inline;"><a href="http://www.nature.com/ncomms/2013/130917/ncomms3433/full/ncomms3433.html#auth-26" class="name" style="color: rgb(92, 121, 150); text-decoration: none;"><span class="fn">Sunghoon Lee</span></a><span class="comma">,</span></li>
 
    <li class="vcard" style="margin: 0px; padding: 0px; list-style: none; display: inline;"><a href="http://www.nature.com/ncomms/2013/130917/ncomms3433/full/ncomms3433.html#auth-27" class="name" style="color: rgb(92, 121, 150); text-decoration: none;"><span class="fn">Qian Zhou</span></a><span class="comma">,</span></li>
 
    <li class="vcard" style="margin: 0px; padding: 0px; list-style: none; display: inline;"><a href="http://www.nature.com/ncomms/2013/130917/ncomms3433/full/ncomms3433.html#auth-28" class="name" style="color: rgb(92, 121, 150); text-decoration: none;"><span class="fn">Hyun-Ju Jung</span></a><span class="comma">,</span></li>
 
    <li class="vcard" style="margin: 0px; padding: 0px; list-style: none; display: inline;"><a href="http://www.nature.com/ncomms/2013/130917/ncomms3433/full/ncomms3433.html#auth-29" class="name" style="color: rgb(92, 121, 150); text-decoration: none;"><span class="fn">Xiao Xu</span></a><span class="comma">,</span></li>
 
    <li class="vcard" style="margin: 0px; padding: 0px; list-style: none; display: inline;"><a href="http://www.nature.com/ncomms/2013/130917/ncomms3433/full/ncomms3433.html#auth-30" class="name" style="color: rgb(92, 121, 150); text-decoration: none;"><span class="fn">Priyvrat Gadhvi</span></a><span class="comma">,</span></li>
 
    <li class="vcard" style="margin: 0px; padding: 0px; list-style: none; display: inline;"><a href="http://www.nature.com/ncomms/2013/130917/ncomms3433/full/ncomms3433.html#auth-31" class="name" style="color: rgb(92, 121, 150); text-decoration: none;"><span class="fn">Pengwei Xu</span></a><span class="comma">,</span></li>
 
    <li class="vcard" style="margin: 0px; padding: 0px; list-style: none; display: inline;"><a href="http://www.nature.com/ncomms/2013/130917/ncomms3433/full/ncomms3433.html#auth-32" class="name" style="color: rgb(92, 121, 150); text-decoration: none;"><span class="fn">Yingqi Xiong</span></a><span class="comma">,</span></li>
 
    <li class="vcard" style="margin: 0px; padding: 0px; list-style: none; display: inline;"><a href="http://www.nature.com/ncomms/2013/130917/ncomms3433/full/ncomms3433.html#auth-33" class="name" style="color: rgb(92, 121, 150); text-decoration: none;"><span class="fn">Yadan Luo</span></a><span class="comma">,</span></li>
 
    <li class="vcard" style="margin: 0px; padding: 0px; list-style: none; display: inline;"><a href="http://www.nature.com/ncomms/2013/130917/ncomms3433/full/ncomms3433.html#auth-34" class="name" style="color: rgb(92, 121, 150); text-decoration: none;"><span class="fn">Shengkai Pan</span></a><span class="comma">,</span></li>
 
    <li class="vcard" style="margin: 0px; padding: 0px; list-style: none; display: inline;"><a href="http://www.nature.com/ncomms/2013/130917/ncomms3433/full/ncomms3433.html#auth-35" class="name" style="color: rgb(92, 121, 150); text-decoration: none;"><span class="fn">Caiyun Gou</span></a><span class="comma">,</span></li>
 
    <li class="vcard" style="margin: 0px; padding: 0px; list-style: none; display: inline;"><a href="http://www.nature.com/ncomms/2013/130917/ncomms3433/full/ncomms3433.html#auth-36" class="name" style="color: rgb(92, 121, 150); text-decoration: none;"><span class="fn">Xiuhui Chu</span></a><span class="comma">,</span></li>
 
    <li class="vcard" style="margin: 0px; padding: 0px; list-style: none; display: inline;"><a href="http://www.nature.com/ncomms/2013/130917/ncomms3433/full/ncomms3433.html#auth-37" class="name" style="color: rgb(92, 121, 150); text-decoration: none;"><span class="fn">Jilin Zhang</span></a><span class="comma">,</span></li>
 
    <li class="vcard" style="margin: 0px; padding: 0px; list-style: none; display: inline;"><a href="http://www.nature.com/ncomms/2013/130917/ncomms3433/full/ncomms3433.html#auth-38" class="name" style="color: rgb(92, 121, 150); text-decoration: none;"><span class="fn">Sanyang Liu</span></a><span class="comma">,</span></li>
 
    <li class="vcard" style="margin: 0px; padding: 0px; list-style: none; display: inline;"><a href="http://www.nature.com/ncomms/2013/130917/ncomms3433/full/ncomms3433.html#auth-39" class="name" style="color: rgb(92, 121, 150); text-decoration: none;"><span class="fn">Jing He</span></a><span class="comma">,</span></li>
 
    <li class="vcard" style="margin: 0px; padding: 0px; list-style: none; display: inline;"><a href="http://www.nature.com/ncomms/2013/130917/ncomms3433/full/ncomms3433.html#auth-40" class="name" style="color: rgb(92, 121, 150); text-decoration: none;"><span class="fn">Ying Chen</span></a><span class="comma">,</span></li>
 
    <li class="vcard" style="margin: 0px; padding: 0px; list-style: none; display: inline;"><a href="http://www.nature.com/ncomms/2013/130917/ncomms3433/full/ncomms3433.html#auth-41" class="name" style="color: rgb(92, 121, 150); text-decoration: none;"><span class="fn">Linfeng Yang</span></a><span class="comma">,</span></li>
 
    <li class="vcard" style="margin: 0px; padding: 0px; list-style: none; display: inline;"><a href="http://www.nature.com/ncomms/2013/130917/ncomms3433/full/ncomms3433.html#auth-42" class="name" style="color: rgb(92, 121, 150); text-decoration: none;"><span class="fn">Yulan Yang</span></a><span class="comma">,</span></li>
 
    <li class="vcard" style="margin: 0px; padding: 0px; list-style: none; display: inline;"><a href="http://www.nature.com/ncomms/2013/130917/ncomms3433/full/ncomms3433.html#auth-43" class="name" style="color: rgb(92, 121, 150); text-decoration: none;"><span class="fn">Jiaju He</span></a><span class="comma">,</span></li>
 
    <li class="vcard" style="margin: 0px; padding: 0px; list-style: none; display: inline;"><a href="http://www.nature.com/ncomms/2013/130917/ncomms3433/full/ncomms3433.html#auth-44" class="name" style="color: rgb(92, 121, 150); text-decoration: none;"><span class="fn">Sha Liu</span></a><span class="comma">,</span></li>
 
    <li class="vcard" style="margin: 0px; padding: 0px; list-style: none; display: inline;"><a href="http://www.nature.com/ncomms/2013/130917/ncomms3433/full/ncomms3433.html#auth-45" class="name" style="color: rgb(92, 121, 150); text-decoration: none;"><span class="fn">Junyi Wang</span></a><span class="comma">,</span></li>
 
    <li class="vcard" style="margin: 0px; padding: 0px; list-style: none; display: inline;"><a href="http://www.nature.com/ncomms/2013/130917/ncomms3433/full/ncomms3433.html#auth-46" class="name" style="color: rgb(92, 121, 150); text-decoration: none;"><span class="fn">Chul Hong Kim</span></a><span class="comma">,</span></li>
 
    <li class="vcard" style="margin: 0px; padding: 0px; list-style: none; display: inline;"><a href="http://www.nature.com/ncomms/2013/130917/ncomms3433/full/ncomms3433.html#auth-47" class="name" style="color: rgb(92, 121, 150); text-decoration: none;"><span class="fn">Hwanjong Kwak</span></a><span class="comma">,</span></li>
 
    <li class="vcard" style="margin: 0px; padding: 0px; list-style: none; display: inline;"><a href="http://www.nature.com/ncomms/2013/130917/ncomms3433/full/ncomms3433.html#auth-48" class="name" style="color: rgb(92, 121, 150); text-decoration: none;"><span class="fn">Jong-Soo Kim</span></a><span class="comma">,</span></li>
 
    <li class="vcard" style="margin: 0px; padding: 0px; list-style: none; display: inline;"><a href="http://www.nature.com/ncomms/2013/130917/ncomms3433/full/ncomms3433.html#auth-49" class="name" style="color: rgb(92, 121, 150); text-decoration: none;"><span class="fn">Seungwoo Hwang</span></a><span class="comma">,</span></li>
 
    <li class="vcard" style="margin: 0px; padding: 0px; list-style: none; display: inline;"><a href="http://www.nature.com/ncomms/2013/130917/ncomms3433/full/ncomms3433.html#auth-50" class="name" style="color: rgb(92, 121, 150); text-decoration: none;"><span class="fn">Junsu Ko</span></a><span class="comma">,</span></li>
 
    <li class="vcard" style="margin: 0px; padding: 0px; list-style: none; display: inline;"><a href="http://www.nature.com/ncomms/2013/130917/ncomms3433/full/ncomms3433.html#auth-51" class="name" style="color: rgb(92, 121, 150); text-decoration: none;"><span class="fn">Chang-Bae Kim</span></a><span class="comma">,</span></li>
 
    <li class="vcard" style="margin: 0px; padding: 0px; list-style: none; display: inline;"><a href="http://www.nature.com/ncomms/2013/130917/ncomms3433/full/ncomms3433.html#auth-52" class="name" style="color: rgb(92, 121, 150); text-decoration: none;"><span class="fn">Sangtae Kim</span></a><span class="comma">,</span></li>
 
    <li class="vcard" style="margin: 0px; padding: 0px; list-style: none; display: inline;"><a href="http://www.nature.com/ncomms/2013/130917/ncomms3433/full/ncomms3433.html#auth-53" class="name" style="color: rgb(92, 121, 150); text-decoration: none;"><span class="fn">Damdin Bayarlkhagva</span></a><span class="comma">,</span></li>
 
    <li class="vcard" style="margin: 0px; padding: 0px; list-style: none; display: inline;"><a href="http://www.nature.com/ncomms/2013/130917/ncomms3433/full/ncomms3433.html#auth-54" class="name" style="color: rgb(92, 121, 150); text-decoration: none;"><span class="fn">Woon Kee Paek</span></a><span class="comma">,</span></li>
 
    <li class="vcard" style="margin: 0px; padding: 0px; list-style: none; display: inline;"><a href="http://www.nature.com/ncomms/2013/130917/ncomms3433/full/ncomms3433.html#auth-55" class="name" style="color: rgb(92, 121, 150); text-decoration: none;"><span class="fn">Seong-Jin Kim</span></a><span class="comma">,</span></li>
 
    <li class="vcard  c1" style="margin: 0px; padding: 0px; list-style: none; display: inline;"><a href="http://www.nature.com/ncomms/2013/130917/ncomms3433/full/ncomms3433.html#auth-56" class="name" style="color: rgb(92, 121, 150); text-decoration: none;"><span class="fn">Stephen J. O&rsquo;Brien</span></a><span class="comma">,</span></li>
 
    <li class="vcard  c1 no-comma" style="margin: 0px; padding: 0px; list-style: none; display: inline;"><a href="http://www.nature.com/ncomms/2013/130917/ncomms3433/full/ncomms3433.html#auth-57" class="name" style="color: rgb(92, 121, 150); text-decoration: none;"><span class="fn">Jun Wang</span></a></li>
 
    <li class="vcard last-author c1 no-comma" style="margin: 0px; padding: 0px; list-style: none; display: inline;">&amp;&nbsp;<span style="color: rgb(0, 0, 0);">[[Jong Bhak]]</span></span></li>
 
</ul>
 
<ul id="author-links" class="cleared" style="margin: 0px 0px 20px; padding: 0px; color: rgb(51, 51, 51); font-family: arial, helvetica, 'MS Pゴシック', 'MS ゴシック', Osaka, 'MS PGothic', sans-serif; font-size: 14.399999618530273px; line-height: 23.912500381469727px;">
 
    <li class="first" style="margin: 0px; padding: 0px 0.5em 0px 0px; list-style: none; float: left; background-image: none; background-attachment: scroll; background-position: 0px 0.6ex; background-repeat: no-repeat no-repeat;"><a href="http://www.nature.com/ncomms/2013/130917/ncomms3433/full/ncomms3433.html#affil-auth" style="color: rgb(92, 121, 150); text-decoration: none; font-weight: bold;">Affiliations</a></li>
 
    <li style="margin: 0px; padding: 0px 0.5em; list-style: none; float: left; background-image: url(http://www.nature.com/view/images/bg_pipe.gif); background-attachment: scroll; background-position: 0px 0.6ex; background-repeat: no-repeat no-repeat;"><a href="http://www.nature.com/ncomms/2013/130917/ncomms3433/full/ncomms3433.html#contrib-auth" style="color: rgb(92, 121, 150); text-decoration: none; font-weight: bold;">Contributions</a></li>
 
    <li style="margin: 0px; padding: 0px 0.5em; list-style: none; float: left; background-image: url(http://www.nature.com/view/images/bg_pipe.gif); background-attachment: scroll; background-position: 0px 0.6ex; background-repeat: no-repeat no-repeat;"><a href="http://www.nature.com/ncomms/2013/130917/ncomms3433/full/ncomms3433.html#corres-auth" style="color: rgb(92, 121, 150); text-decoration: none; font-weight: bold;">Corresponding authors</a></li>
 
</ul>
 
<dl class="citation" style="margin: 0px; padding: 0px; color: rgb(51, 51, 51); font-family: arial, helvetica, 'MS Pゴシック', 'MS ゴシック', Osaka, 'MS PGothic', sans-serif; font-size: 14.399999618530273px; line-height: 23.912500381469727px;"><dd class="journal-title" style="margin: 0px; padding: 0px 3px 0px 0px; font-style: italic; text-transform: capitalize; display: inline;">Nature Communications</dd>&nbsp;<dd class="volume" style="margin: 0px; padding: 0px 3px 0px 0px; font-weight: bold; display: inline;">4<span style="font-weight: normal;">,</span></dd>&nbsp;<dt class="seq" style="margin: 0px; padding: 0px; display: inline;">Article number:</dt>&nbsp;<dd class="page" style="margin: 0px; padding: 0px 3px 0px 0px; display: inline;">2433</dd>&nbsp;<dd class="doi" style="margin: 0px 0px 0px 4px; padding: 0px 3px 0px 10px; display: inline; background-image: url(http://www.nature.com/view/images/bg_pipe.gif); background-position: 0px 0.4ex; background-repeat: no-repeat no-repeat;">doi:10.1038/ncomms3433</dd></dl><dl class="citation dates" style="margin: 0px; padding: 0px; color: rgb(51, 51, 51); font-family: arial, helvetica, 'MS Pゴシック', 'MS ゴシック', Osaka, 'MS PGothic', sans-serif; font-size: 14.399999618530273px; line-height: 23.912500381469727px;"><dt class="received first" style="margin: 0px; padding: 0px 3px 0px 0px; display: inline; background-image: none !important;">Received</dt>&nbsp;<dd style="margin: 0px; padding: 0px 3px 0px 0px; display: inline;"><time datetime="2013-05-02">02 May 2013&nbsp;</time></dd><dt class="accepted" style="margin: 0px; padding: 0px 3px 0px 8px; display: inline; background-image: url(http://www.nature.com/view/images/bg_pipe.gif); background-position: 0px 0.4ex; background-repeat: no-repeat no-repeat;">Accepted</dt>&nbsp;<dd style="margin: 0px; padding: 0px 3px 0px 0px; display: inline;"><time datetime="2013-08-13">13 August 2013&nbsp;</time></dd><dt class="published-online" style="margin: 0px; padding: 0px 3px 0px 8px; display: inline; background-image: url(http://www.nature.com/view/images/bg_pipe.gif); background-position: 0px 0.4ex; background-repeat: no-repeat no-repeat;">Published</dt>&nbsp;<dd style="margin: 0px; padding: 0px 3px 0px 0px; display: inline;"><time datetime="2013-09-17">17 September 2013</time></dd></dl><dl class="citation dates" style="margin: 0px; padding: 0px; color: rgb(51, 51, 51); font-family: arial, helvetica, 'MS Pゴシック', 'MS ゴシック', Osaka, 'MS PGothic', sans-serif; font-size: 14.399999618530273px; line-height: 23.912500381469727px;"><br type="_moz" />
 
</dl><dl class="citation dates" style="margin: 0px; padding: 0px; color: rgb(51, 51, 51); font-family: arial, helvetica, 'MS Pゴシック', 'MS ゴシック', Osaka, 'MS PGothic', sans-serif; font-size: 14.399999618530273px; line-height: 23.912500381469727px;"><br type="_moz" />
 
</dl>
 

Revision as of 14:06, 20 September 2013


The tiger genome and comparative analysis with lion and snow leopard genomes

Yun Sung Cho, Li Hu, Haolong Hou, Hang Lee, Jiaohui Xu, Soowhan Kwon, Sukhun Oh, Hak-Min Kim, Sungwoong Jho, Sangsoo Kim, Young-Ah Shin, Byung Chul Kim, Hyunmin Kim, Chang-uk Kim, Shu-Jin Luo, Warren E. Johnson, Klaus-Peter Koepfli, Anne Schmidt-Küntzel, Jason A. Turner, Laurie Marker, Cindy Harper, Susan M. Miller, Wilhelm Jacobs, Laura D. Bertola, Tae Hyung Kim, Sunghoon Lee, Qian Zhou, Hyun-Ju Jung, Xiao Xu, Priyvrat Gadhvi, Pengwei Xu, Yingqi Xiong, Yadan Luo, Shengkai Pan, Caiyun Gou, Xiuhui Chu, Jilin Zhang, Sanyang Liu, Jing He, Ying Chen, Linfeng Yang, Yulan Yang, Jiaju He, Sha Liu, Junyi Wang, Chul Hong Kim, Hwanjong Kwak, Jong-Soo Kim, Seungwoo Hwang, Junsu Ko, Chang-Bae Kim, Sangtae Kim, Damdin Bayarlkhagva, Woon Kee Paek, Seong-Jin Kim, Stephen J. O’Brien, Jun Wang & Jong Bhak AffiliationsContributionsCorresponding authors Nature Communications 4, Article number: 2433 doi:10.1038/ncomms3433 Received 02 May 2013 Accepted 13 August 2013 Published 17 September 2013